Inspreken - Documenten - Brieven

Leden van het Molenberaad hebben bij diverse mogelijkheden ingesproken bij de gemeenteraden van Alphen en Waddinxveen en bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook zijn er de nodige brieven verstuurd. Hier vind u een verzameling van de verschillende inspreekteksten en brieven.

11-7-2022

Stichting Het Kan Anders heeft mede namens Het Molenberaad een zienswijze ingediend op het ontwerp PIP van de provincie

Na het doorspitten, interpreteren, narekenen van alle documenten die behoren bij de 1000 pagina's waarmee de provincie het ontwerp PIP (Provinciaal Inpassing Plan) heeft gepubliceerd, heeft de Stichting Het Kan Anders een uitgebreide formele zienswijze ingediend.
Wij zullen u op de hoogte houden van de response van de het projectteam van de provincie.

2-2-2022

Het Molenberaad mag de voltallige provinciale staten nogmaals toespreken

In het complexe traject van N207-Zuid en Beter Bereikbaar Gouwe verduidelijkt Het Molenberaad nogmaals de knelpunten in de regio en wijst op de eerder gemaakte afspraken.
Het voorgestelde besluit betreffende BBG wordt aangenomen met een unaniem aanvaarde motie van D66. De inhoud van deze motie is een goede zaak en brengt weer helderheid in het proces. Tevens voorkomt deze motie dat de N207-Zuid, met al haar nadelige gevolgen, wordt aangelegd zonder dat er uitzicht is op daadwerkelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek in de regio. Het PIP van de N207-Zuid mag pas voorgelegd worden als de studies van BBG zijn afgerond en daar een keuze in is gemaakt.
De unaniem aanvaarde motie is HIER te vinden.

12-1-2022

Het Molenberaad laat de commissie BE mondeling zien waarom instemmen met het BBG raadsvoorstel niet mogelijk zou moeten zijn

Als aanvulling op de voorgaande brief, heeft Het Molenberaad ingesproken bij de statencommissie.
Bij het uitvoeringsbesluit van de N207 Zuid is ammendement 609 aangenomen. In februari 2020 werden in het commissie debat zorgen geuit over de invulling van het amendement. De toenmalig gedeputeerde heeft daarop geantwoord dat men rustig moet wachten tot de besluitvorming omdat daar alles samenkomt. Dan pas oordelen. Door het loslaten van de relatie tussen besluit PIP N207 Zuid en uitvoeringsbesluit BBG kan de situatie ontstaan dat wel de N207 Zuid met alle negatieve effecten wordt aangelegd maar niet de noodzakelijke mitigerende maatregelen.

De beperkte budgetten zouden eerst gebruikt moeten worden voor maatregelen die de verkeersproblematiek oplossen: de 2e oeververbinding ten noorden van Boskoop, de onderdoorgang Hazerswoude-Dorp en druk op de Bodegravenboog. Dan pas een weg die extra verkeer aantrekt. Zoals al eerder voorgesteld, keer de volgorde om.

Door de commissie BE is de besluitvoorming op de Statenvergadering van 2 februari gezet.

6-1-2022

Molenberaad wijst Provinciale Staten op onvolledigheden in BBG fase 2.

Bij de provinciale staten ligt een voorstel van BBG (Beter Bereikbaar Gouwe, onlosmakelijk verbonden met N207 Zuid) om fase 2 af te sluiten en naar fase 3 (een uitvoeringsbesluit) te gaan. Gezien alles wat in het verleden is bepaald en besloten is dit echter niet mogelijk. In bijgaande brief leggen wij uit waarom niet. Zo is er bijvoorbeeld geen eindbeeld gedefinieerd, dus is onbekend waar over besloten wordt en wordt een heel belangrijk amendement grotendeels genegeerd.

8-12-2021

Mondelinge toelichting aan de Raad van onderstaande brief

Bij de inspreek mogelijkheid voor de gemeenteraad van Waddinxveen is de onderstaande brief mondeling toegelicht.

2-12-2021

Uitgebreide brief aan gemeenteraad Waddinxveen

We hebben een uitgebreide brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin vele facetten rond het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt toegelicht. Ook aan de gemeente Waddinxveen vragen wij de prioritering juist te zetten, zodat de verkeersproblematiek in de regio adequaat wordt aangepakt in plaats van jaren lang nog erger gemaakt word.

1-12-2021

Wederom een oproep aan de Raad Alphen de daadwerkelijke problemen aan te pakken

Om ons verzoek kracht bij te zetten hebben we de gemeenteraad van Alphen tijdens de inspreek mogelijkheid nogmaals gewezen op de mogelijkheid die de raad heeft om de echte problemen aan te pakken door prioriteiten op de juiste volgorde af te handelen.

26-11-2021

Leg prioriteit bij de huidige problemen, voorkom erger

De N207 Zuid gaat veel verkeer de regio intrekken. Het verkeersinfarct voor Boskoop en Hazerswoude gaat daarmee nog groter worden. Neem daarom eerst die maatregelen die nu eigenlijk al nodig zijn voordat geïnvesteerd wordt in het veroorzaken van extra problemen.
Zo laten wij de Raad van Alphen weten, die hier 2 december over spreekt.

12-10-2021

Het Molenberaad roept op om tijd voor reflectie te nemen

De samenwerkende verenigingen van Het Molenberaad hebben een stichting opgericht om juridisch de voorgestelde plannen rond de N207 Zuid te kunnen toetsen.
Bezoek de website van de Stichting Het Kan Anders.

25-7-2021

Het Molenberaad roept op om tijd voor reflectie te nemen

Het Molenberaad heeft een 2-tal brieven verstuurd. Eén naar de bestuurders die plaatshebben in de Bestuurlijke AfstemGroep Beter Bereik Gouwe en één naar het ambtelijke projectteam dat in opdracht van voornoemde Bestuurlijke AfstemGroep.

Er ontbreekt nog steeds een masterplan voor de regio, waardoor niet te beoordelen is of de investeringen die nu gedaan worden inpasbaar zijn in de lange termijnmaatregelen die te zijner tijd de verkeersproblematiek in de regio wel moeten gaan adresseren. Tevens zijn er bij de voorstellen zoals nu voorliggen tal van onbeantwoorde vragen op diverse punten.

Een goed moment om enige tijd voor reflectie in te lassen.

10-6-2021

Het Molenberaad constateert meerdere en ook ernstige fouten in rapportage BBG

Het Molenberaad heeft meerdere fouten en slordigheden geconstateerd in de rapportage van BBG. Dit is geen goede uitgangspositie om het publiek te informeren. Nadat Het Molenberaad het projectteam en de verantwoordelijke politici (Gedeputeerden, Wethouders en Hoogheemraadschappen) hebben geïnformeerd is er geen reactie gekomen. Reden voor Het Molenberaad Statenleden, Raadsleden en Pers hiervan op de hoogte te stellen.

Op deze manier mag zo'n ingrijpend regionaal project niet worden gedaan.

1-5-2021

Foto reportage over het eerste deel van de N207 Zuid

Eén van de medewerkers van Het Molenberaad heeft een 'fotoreportage' gemaakt van het 1e deel van de N207 Zuid (Vredenburghlaan) dat nu geopend is. Rij mee en zie de enorme impact op de omgeving. Hoe het Groene Hart wordt vernield. Ervaar de gemiste kansen. Hazerswoude, wees alert op de enorme aanwas van verkeer als deze weg volledig wordt uitgevoerd tot aan de Hoogeveenseweg. Het is niet nog niet te laat, onderteken de petitie. Stop de N207 Zuid

25-03-2021

Eindbeelden en zorgvuldigheid ontbreekt bij besluitvorming Alphen aan den Rijn

In opdracht van Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude en Provincie heeft architecten- en ingenieursadviesbureau SWECO een studie gedaan naar de problematiek rond de N206 en N209.

Verbazingwekkend dat deze raportage in januari 2021 gereed was en is vastgesteld door de bestuurders, terwijl het niet ter tafel lag in de Alphense raadsvergadering van februari, waarin besluiten zijn genomen over het maatregelpakket in Hazerswoude Dorp als onderdeel van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Ook in de commissievergadering van Provinciale Staten is de rapportage nog niet besproken, terwijl de samenhang met Beter Bereikbaar Gouwe en de N207 Zuid (maatregelenpakket Hazerswoude-Dorp) onmiskenbaar is.Een aanvullende behandeling hiervan in de volksvertegenwoordigende organen is noodzakelijk voordat alvorens de projecten N207 Zuid en BBG voortgezet kunnen worden.

Reden voor Het Molenebraad deze brief te sturen aan de leden van:
Provinciale Staten van Zuid-Holland
gemeenteraad Alphen aan den Rijn
gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk
gemeenteraad Waddinxveen
gemeenteraad Zoetermeer
gemeenteraad Zoeterwoude

12-02-2021

René Brunklaus en Annemiek Timer praten bij RTW de Waddinxveners bij

Ter sprake komen o.a. de gevolgen van de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan voor Waddinxveen en de halstarigheid van de politiek.
Zwaar landbouwverkeer zal over de lokale wegen rijden omdat akkerland doorsneden gaat worden.

26-11-2020

Het Molenberaad reageert op de 5 paketten die het projectteam van Beter Bereikbaar Gouwe heeft samengesteld

Nogmaals benadrukken wij de kortzichtigheid waarmee de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio aan wil pakken. Er zou gewerkt moeten worden naar een lange termijn oplossing en niet met willekeurige niet-onderbouwde korte termijnmaatregelen begonnen moet worden, die later een goede oplossing verhinderen.
Inhoudelijk reageren wij op de 5 pakketten en zijn verbaasd en ontstelt dat de Zijde in Boskoop geen aandacht krijgt.

26-11-2020

Inspreken bij Provinciale Staten naar aanleiding van ondoorzichtige pakketten BBG

Het projectteam Beter Bereikbaar Gouwe heeft een 5-tal pakketten samengesteld uit de 40 mogelijke maatregelen die onderzocht zijn. Aangezien deze pakketten op een ondoorzichtige manier en met ogenschijnlijk gestuurde uitkomsten tot stand zijn gekomen is dat voor Het Molenberaad wederom reden geweest om in te spreken bij de Provinciale Staten via de online omgeving die deze dagen gebruikelijk is.
Helaas mag de volksvertegenwoordiging maar 3 minuten! over zo’n belangrijk onderwerp bijgepraat worden door betrokken burgers met kennis van de omgeving, de problematiek en de mogelijke oplossingen. Mede daarom hebben we hier ook een versie met meer details en onderbouwing die de volksvertegenwoordigers ook zouden moeten weten.

14-10-2020

Het Molenberaad verzoekt de provincie het Concept Ontwerp PIP in te trekken

In juli is het concept ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) gepresenteerd. Een lijvig geheel van ongeveer 1800 pagina's. Essentiële voorwaarden die gesteld zijn middels een amendement bij het uitvoeringsbesluit worden niet of zeer onvolledig ingevuld in dit concept ontwerp PIP. Reden genoeg om dit document terug te trekken tot aan alle voorwaarden van het uitvoeringsbesluit is voldaan.
Deze brief wordt ook gedeeld met de raden van Waddinxveen en Alphen aan den Rijn.

13-10-2020

René doet beroep op Waddinxveense politici krachtig en alert te zijn bij PIP

Bij RTW krijgt René kort de mogelijkheid om een toelichting te geven op de concept ontwerp Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Een lijvig geheel van 1851 pagina's. Luister het fragment hier terug.
Oproep aan de Waddinxveense politiek om krachtig op te treden en het belang van Waddinxveen niet uit het oog te verliezen. Er is nu stapeling van activiteiten die schadelijke stoffen over Waddinxveen verspreiden, zoals de N207 Zuid en de Biomassacentrales, terwijl er geen echte knelpunten (Hefbrug) worden opgelost.

29-09-2020

Raad van Alphen aan den Rijn gaat niet akkoord met Concept Ontwerp PIP

De Gemeenteraad van Alphen heeft gereageerd richting de provincie op het concept ontwerp PIP N207 Zuid.
Draagvlak onder bewoners Hazerswoude-Dorp is onvoldoende bleek uit de participatie bijeenkomsten.
Heel terecht geeft de gemeente aan dat het project N207 Zuid niet los is te zien van het project Beter Bereikbaar Gouwe en dat hier een integrale discussie over gevoerd moet worden.

28-08-2020

Het Molenberaad helpt de raadsleden van Waddinxveen met zinnige vragen voor het projectteam N207 Zuid

Op 2 september 2020 wordt er door het Projectteam N207 Zuid een digitale informatie sessie gehouden over het concept ontwerp Provinciaal Inpassings Plan N207-Zuid (PIP) de gemeenteraadsleden van Waddinxveen. Om onduidelijke redenen worden burgers daarbij niet toegelaten, zelfs niet om alleen mee te luisteren.
Wij helpen de raadsleden van Waddinxveen om ter zake doende vragen te stellen, de voortgang te bewaken en in goede banen te leiden.

27-08-2020

Het Molenberaad helpt de Raadswerkgroep Verkeer van Alphen aan den Rijn met zinnige vragen voor het projectteam N207 Zuid

Op 3 september 2020 wordt er door het Projectteam N207 Zuid een digitale informatie sessie gehouden over het concept ontwerp Provinciaal Inpassings Plan N207-Zuid (PIP). Om onduidelijke redenen worden burgers daarbij niet toegelaten, zelfs niet om alleen mee te luisteren. Wij helpen de Raadswerkgroep Verkeer van Alphen aan den Rijn om ter zake doende vragen te stellen, de voortgang te bewaken en in goede banen te leiden.

05-05-2020

De beantwoording door Gemeente Waddinxveen op vragen van het CDA behoeven een nadere en bredere toelichting. Het Molenberaad verduidelijkt het bredere perspectief

Op 11 maart 2020 heeft de CDA-fractie in de gemeenteraad vragen gesteld omtrent de N207-Zuid en de gevolgen in Waddinxveen. De beantwoording door de gemeente van 14 april 2020 kunt u hier lezen.

Voor het Molenberaad aanleiding om een bredere uitleg te geven. Oproep aan de Waddinxveense politiek dit zorgvuldig mee te nemen in verdere besluitvorming en de aanleg van de Bodengravenboog niet in gevaar te brengen.

15-04-2020

Het Molenberaad stelt vragen naar aanleiding van overleg met BBG

Op 15 april 2020 heeft een video-conference gesprek tussen leden van Het Molenberaad en provincieambtenaren van Beter Bereikbaar Gouwe plaatsgevonden. Dit gaf ons aanleiding deze brief te sturen, aangezien er een aantal opvallende wendingen in het proces van Beter Bereikbaar Gouwe zijn.

Het blijkt mogelijk politieke besluiten te heroverwegen. Daarmee dus ook het heroverwegen van de N207 Zuid. Dit biedt kansen, aangezien de focus nu meer gericht kan worden op het oplossen van de verkeersknelpunten in de regio en verbeteren van de leefbaarheid door een scenario te onderzoeken zonder N207 Zuid.

23-03-2020

Het Molenberaad verzoekt gedeputeerde staten de voorbereidingen voor de N207 zuid op te schorten

Zoals hieronder is te lezen gaat de Randstedelijke Rekenkamer niet eerder dan in 2021 de onderzoeken wat de onderbouwing van de N207 zuid is en of die correct is. Om financiële tegenvallers te voorkomen en gemeenschapsgeld niet verloren te laten gaan, is het niet meer dan logisch de voorbereidingen van de N207 zuid op te schorten tot tenminste duidelijk is of er daadwerkelijk onderbouwing voor deze miljoenen kostende weg is. In de tussenliggende periode kan voortvarend van start gegaan worden met het daadwerkelijk oplossen van de knelpunten, zoals die in ons plan zijn uitgewerkt.

23-03-2020

Het Molenberaad benadrukt het verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer

Op ons verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer hebben wij een teleurstellende reactie ontvangen: "Ik plaats uw verzoek op onze groslijst van onderwerpen, want voor 2020 is ons onderzoeksprogramma al vol."
Juist dit is niet de correcte wijze van handelen aangezien er een financieel debacle voorkomen kan worden, door nu de onderbouwing van de N207 zuid voor iedereen, voor- en tegenstanders, inzichtelijk te maken. Wij verzoeken de Rekenkamer het belang van dit onderzoek te heroverwegen.

27-02-2020

Het Molenberaad dient een verzoek in bij de Randstedelijke Rekenkamer

Aangezien de kans op een financieel debacle aanzienlijk is bij de aanleg van de N207 zuid en de vervolgmaatregelen die nodig zijn om de echte verkeersproblemen op te lossen, heeft Het Molenberaad een verzoek ingediend bij de Randstedelijke Rekenkamer om de onderbouwing te controleren. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de volgorde waarin maatregelen worden uitgevoerd en een integrale visie voor de hele regio.

12-02-2020

René vraagt de Commissie nogmaals het plan van Het Molenberaad serieus mee te nemen

Hoewel een groot gedeelte van de Statenleden overtuigd zijn dat het plan van Het Molenberaad de beste oplossing is voor de verkeersproblemen in de regio, blijft de gedeputeerde vooralsnog consequent vasthouden aan de niet onderbouwde aanleg van de N207 Zuid. Als reden omdat daar nu eenmaal procedureel een besluit over is genomen.
Wel heeft de gedeputeerde toegezegd dat de Verlengde Bentwoudlaan pas open gaat als situatie Hazerswoude is opgelost.

06-02-2020

Siep Eilander doet een oproep aan de raad van Alphen de bestuurder aan te sturen

Op basis van een 3-tal eenvoudige uitgangspunten krijgt de raad van Alphen een 4-tal adviezen en een verzoek:

1 Geef prioriteit aan oplossen van de echte problemen
2 Bevries de aanleg van de N207 -Zuid
3 Blijf vasthouden aan de eis voor een integraal plan voor de regio
4 Niet treuzelen met besluitvorming

Vraag aan uw vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg om ervoor te zorgen dat de alternatieven van het Molenberaad serieus worden meegenomen.

15-01-2020

Wouter Kruijt vraagt de Provincie de belofte van 12 juni 2019 op te volgen

Zoals eerder in deze blog is te lezen heeft de provincie reeds op 12 juni 2019 besloten het door Het Molenberaad voorgestelde alternatief serieus mee te nemen in de afweging. Nu wij met onze publicatie bewijzen dat ons voorstel de knelpunten adequaat oplost zegt de voorzitter van de Commissie Bereikbaarheid en Energie, met brede steun vanuit de commissie, toe om ons voorstel te behandelen op de eerstvolgende agenda in februari.

04-01-2020

Het Molenberaad reageert op de informatiebijeenkomsten van Beter Bereikbaar Gouwe

In december 2019 heeft Beter Bereikbaar Gouwe drie informatiebijeenkomsten gehouden in Reeuwijk, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De presentaties roepen ernstige vragen op, waarop Het Molenberaad graag een reactie wil horen. Zo is onduidelijk welke problemen worden geadresseerd en is er geen integrale gebiedsvisie. De gepresenteerde cijfers zijn onduidelijk en alleen voor diep ingevoerde deskundigen op juiste waarde te interpreteren. Tevens wordt Waddinxveen overgeslagen in de voorlichting aan burgers.

10-12-2019

Het Molenberaad in gesprek op lokale radio Waddinxveen

Op 10 december zijn Wouter Kruijt en Pieter van Dijk bij de De locale omroep voor Waddinxveen - RTW FM in gesprek met Waddinxveens raadslid voor de PCW Lambert den Dekker onder leiding van Zweder Bergman in het programma ‘Wandelgangen’. Hier kunt u de 12 minuten van het gesprek terugluisteren.

21-11-2019

Het Molenberaad toont resultaten studie

Het Molenberaad heeft onderzoek laten uitvoeren op eigen kosten en op basis van dezelfde gegevens en hetzelfde rekenmodel als de provincie hanteert. Het geschetste alternatief is daarmee volstrekt vergelijkbaar met de scenario’s van de provincie.

Het alternatief van Het Molenberaad levert betere verkeersresultaten op dan de scenario’s van de provincie. De N207 Zuid is overbodig voor het oplossen van de regionale problemen.

Voor Het Molenberaad is duidelijk wat het politieke antwoord hierop hoort te zijn: heroverweging van de aanleg van N207 Zuid ligt voor de hand dan wel op zijn minst uitstel van de aanleg. Eerst moeten de echte knelpunten worden opgelost.

21-11-2019

Het Molenberaad geeft een persbericht uit: N207 Zuid volstrekt overbodig

De toekomstige N207 Zuid lost de regionale verkeersproblemen helemaal niet op. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Het Molenberaad is uitgevoerd. Het Molenberaad komt met een pakket maatregelen die beter en toekomstbestendiger zijn dan de scenario’s van de Provincie Zuid-Holland. Met dit persbericht willen wij ons alternatief breed bekend maken.

25-09-2019

Themabijeenkomst gemeenteraad Waddinxveen

Het project team van de provincie praat de gemeenteraad van Waddinxveen 1 uur bij over de plannen 'Beter Bereikbaar Gouwe'. Voor andere betrokkenen bestaat de mogelijkheid om 5 minuten de aandacht van de gemeenteraad te krijgen. Wij maken hier uiteraard gebruik van door bijgevoegde tekst van Kees Bot, maar vragen de gemeenteraad dringend om een uitgebreidere uiteenzetting dan we in 5 minuten kunnen doen.

10-07-2019

Bezwaar werkwijze provincie

Middels deze verklaring attenderen wij provincie en bewoners de eigen koers die de provincie vaart onder de naam “Programmatische Aanpak Gouwe” en “Beter bereikbaar Gouwe”. Inspraak van belanghebbende wordt niet meegenomen in de ontwikkelingen van de plannen en de provincie is niet transparant bij het verwerken van de suggesties gedaan tijdens de inspraak mogelijkheden. De plannen van de provincie lijken te gaan richting een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam

12-06-2019

Dirk daagt de nieuwe statenleden uit

Oproep om het scenario van Molenberaad aan de nieuwe statenleden om alsnog ons voorgestelde alternatief door te laten rekenen en in ieder geval de prioritering zodanig te zetten dat eerst de knelpunten worden aangepakt voordat er nog meer verkeer de regio wordt binnengetrokken. Mogelijk blijkt de N207-Zuid dan niet nodig en houdt de Provincie €60.000.000 over.

12-06-2019

René maakt bij de Algemene Statencommissie bezwaar

Maar liefst 6 items staan op de agenda betreffende de fouten in de rapportages van de Provincie die door Molenberaad zijn vastgesteld en door de Provincie zijn toegegeven en de afhandeling van de klacht die Molenberaad heeft ingediend en die deels gegrond is verklaard. Alle items worden voorgesteld om ter kennisgeving te worden aangenomen. Gelukkig besluit de Algemen Statencommissie anders. Het onderwerp gaat terugkomen op de commissie vergadering.

23-05-2019

Molenberaad verzoekt alle informatie van de Provincie om op eigen kosten ons scenario door te laten rekenen

Het zou eenvoudig geweest zijn als de provincie onze oplossing door zou laten rekenen. Echter na herhaalde verzoeken is de provincie daar niet bereid toe gebleken. Na een lange zoektocht is het ons gelukt een adviesbureau te vinden die ons scenario wil en kan doorrekenen. Vandaar een verzoek aan de provincie om dezelfde uitgangspunten aan ons aan te leveren, zodat de juiste vergelijking gemaakt kan worden en duidelijk wordt wat de beste oplossing voor de regio is, onderbouwd met dezelfde cijfers.

09-04-2019

Provincie komt met besluit over onze klacht van 2-11-2018

Op essentiële punten wordt onze klacht ongegrond verklaard. De provincie biedt excuses aan voor de lakse wijze van reageren op onze communicatie.

09-04-2019

Brief aan informateur Wiegel

Aangezien het van belang is dat de mobiliteit en leefbaarheid in onze regio wordt meegenomen in het te vormen nieuwe provincie college, hebben we een brief gestuurd aan informateur Wiegel om dit onder de aandacht te brengen. Als Bijlage hebben we de Bouwstenen toegevoegd waaruit de oplossing zou moeten bestaan en welke prioriteiten daaraan gegeven moeten worden.

09-04-2019

Persbericht: Los eerst de bestaande verkeersproblemen op

Het bericht hierboven, waarin de visie van het Molenberaad onder de aandacht van de informateur en de fractievoorzitters wordt gebracht is ondersteund door een persbericht namens onze coalitie.

11-03-2019

Informatie voor raadsleden voor infomarkt

Op 14 maart is er een informatiemarkt om de raadsleden van Alphen aan den Rijn bij te praten over de stand van zake rond de PAG (Programmatische Aanpak Gouwe) door het provincaal projectteam . Wij hebben informatie gestuurd om onze gedachten over de wijze van aanpak nogmaals duidelijk te maken. De informatiemarkt is openbaar toegankelijk: 14 maart 2019, aanvangstijdstip 20:00 uur Locatie : 1e etage, gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

06-02-2019

Duidelijkheid gevraagd van de provincie

Op 2 februari heeft Siep Eilander de commissie Verkeer en Milieu gevraagd duidelijkheid te scheppen in de verschillend parallelle trajecten die de provincie heeft opgestart en daarbij het amendement van 25 april 2018 als uitgangspunt te nemen. Neem de ontwikkelingen van Zoetermeer mee in de plannen en onderzoek de toekomstbestenigheid van de N207 Zuid. Breng de situatie in Hazerswoude beter in beeld. Met instemming van de gehele vergadering hebben wij het betreffende amendement in een duidelijk stroomschema weergegeven (zie item hieronder).

06-02-2019

Ter ondersteuning heeft Molenberaad Amendement 7044 van SGP/CU samengevat

Ter ondersteuning van het pleidooi van Siep Eilander hierboven is amendement 7044 van SGP/CU van 25 april 2018 door het Molenberaad samengevat in een overzichtelijk stroomschema. Tijdens de commissievergadering op 6 februari 2019 is unaniem vastgelegd dat dit een juiste weergave is van amendement 7044.

06-02-2019

Dringend verzoek knelpunten in de regio prioriteit te geven

Op 2 februari heeft Dirk Kuijper nogmaals de commissie Verkeer en Milieu gevraagd de fouten in de rapportages grondig uit te zoeken alvorens daar beslissingen op te nemen. Tevens het dringende verzoek de knelpunten in de regio eerst aan te pakken alvorens nog meer verkeer de regio binnen te halen door de aanleg van de N207 Zuid.

31-01-2019

De provincie vraagt ons een precisering van het WOB verzoek

Hoewel naar onze mening het WOB verzoek van 14-01-2019 uitermate duidelijk is geweest vraagt de provincie om een precisering hiervan. Aangezien wij welwillend zijn hebben wij in bijgevoegd document de vragen van de provincie nog inzichtelijker gemaakt.

16-01-2019

Molenberaad vraagt correcties in rapportage en prioritering van de knelpunten

Inspreken bij de Commisie Verkeer en Milieu. Aangegeven wordt waarom de huidige fase van de PAG nog niet kan worden afgesloten en na het corrigeren van de berekeningen de prioritering zodanig af te stemmen dat eerst de knelpunten in de regio worden aangepakt voor dat extra infrastructuur wordt aangelegd die mogelijk de knelpunten nog zwaarder gaan belasten.

16-01-2019

Molenberaad laat zien dat er fouten zitten in de verkeersrapportage

Inspreken bij de Commisie Verkeer en Milieu. Wederom verzoeken wij de provincie ons model door te laten rekenen. De doorzichtigheid van de provincie wordt in twijfel getrokken. Daarnaast wordt aangegeven dat in de verkeersrapportage die is aangeleverd aan de provincie aantoonbare fouten aanwezig zijn. Dit moet worden hersteld voor de provincie door kan gaan naar fase 2.

14-01-2019

WOB verzoek ingediend door Molenberaad

Na een lang en moeizaam proces zien wij ons genoodzaakt een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) in te dienen bij de provincie. Vanwege de vereiste snelheid verzoeken wij dit langs elektronische weg te doen.

14-01-2019

Nadere duiding aan de provincie van onze klachenbrief van 2-11-2018

Na mondeling overleg met ambtenaren van de provincie verduidelijken we onze klachtenbrief en verzoeken wederom om een inhoudelijke reactie en kondigen tevens aan een WOB verzoek in te dienen.

11-12-2018

Provincie deelt mee dat ons scenario 6 niet mee wordt genomen in fase 2

Bovenstaande niet omdat ons plan slechter is, de provincie wil dat niet eens onderzoeken. De wil is er niet is om naar de beste en goedkoopste oplossing te kijken. De dreiging van het aantrekken van niet regionaal verkeer langs onze kernen wordt groter en groter.

28-11-2018

Open Brief aan Gedeputeerde Vermeulen

Naar aanleiding van de bezwaarlijke manier van handelen van de provincie rond de inspraak van betrokken burgers bij de besluitvorming van de "robuuste infrastructuur" heeft Robert Hagendoorn een stevige brief aan gedeputeerde Vermeulen geschreven, met een afschrift aan de Provinciale staten en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

28-11-2018

Inspraak bij Commissie Verkeer en Milieu

Wij willen graag op eigen kosten ons plan laten doorrekenen met hetzelfde model waar de provincie mee werkt. Enige vraag aan de provincie is om Goudappel Coffeng te verzoeken deze berekening uit te voeren.

28-11-2018

Inspraak bij Commissie Verkeer en Milieu

Verbazingwekkende uitkomsten visieontwikkeling Programmatische Aanpak Gouwe (PAG) en ter sprake brengen van de door ons voorgestelde oplossing

2-11-2018

Klachtenbrief over handelen Provincie in zake PAG (Programmatische Aanpak Gouwe)

Gericht aan de gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en met name de provincie Zuid-Holland. Wij hebben gevraagd deze brief conform het als formele klachten conform het klachtenreglement in behandeling te nemen.

28-10-2018

Ons scenario 6 gepresenteerd

Onze uitwerking van een 6e scenario als reactie op de presentatie van de 5 scenario's van de provincie (item hieronder). Deze variant pakt daadwerkelijk de knelpunten in de regio aan en laat het Groene Hart groen. We hebben dezelfde opmaak als de provincie gebruikt, zodat deze goed te interpreteren is.

Oktober 2018

Provincie Zuid-Holland presenteert 5 scenario's

Presentatie van de Provincie Zuid-Holland, waarin 5 scenario's worden gepresenteerd als uitkomst van de inspraak

28-10-2018

Brief aan Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn en Gemeente Waddinxveen

Naar aanleiding van de 5 door de provincie gepresenteerde scenario's hebben wij een brief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn en Gemeente Waddinxveen, waarin wij aandacht vragen voor ons scenario, dat wel voldoet aan de gebiedsvisie en geld beschikbaar maakt voor andere investeringen.

1-4-2018

Brief aan Gemeente Waddinxveen

Onze reactie op de 'Nota van beantwoording' zienswijzen Vredenburghlaan dd 15 december 2017 (het 1e gedeelte van de N207-Zuid).

31-1-2018

Inspreker wast Provinciale staten de oren

Met feiten uit de MER wordt duidelijk dat de provincie zonder onderbouwing plannen maakt die de knelpunten in de regio niet oplossen

31-1-2018

Overhandiging van de petitie aan Provinciale Staten

In de petitie vragen we niet meer dan even een pas op de plaats te maken om met nieuwe gegevens en voortschrijdend inzicht nader onderzoek te doen naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio, alvorens te besluiten tot aanleg van de N207-zuid.

31-1-2018

Impressie inspreken en aanbieden petitie aan provinciale staten

Op 31 januari hebben we een petitie aangeboden en zijn we met veel mensen aanwezig geweest. Ook politiek begint te beseffen dat dit mogelijk niet de juiste weg is.